Семга на шпажке / Salmon on a skewer
Семга на шпажке
120 г./95.00 гр.